Team

The A-team who made it happen

PRV 14 - Team

 • Sanshray Agarwal(Team Captain)
 • Prerak Mody(Team Manager)
 • Ujjwal Pandey
 • Achintya Mehrotra
 • Aditya Sharma
 • Akash Raj
 • Pranav Radhakrishna
 • Madhav Rangerjan
 • Harshit Ahuja
 • Aditya Bahuguna
 • Mrigank Hiran
 • Katyayan Jaiswal
 • Gaurav Shrivastav
 • Aditya Chaudhary
 • Rajatnoor Singh
 • Palak Mehta
 • Praneet Dutta
 • Aarna Rawat
 • Gaurav Patni