Team

The A-team who made it happen

PRV 15 - Team

 • Kushagra Sinha(Team Captain)
 • Shyam Mohan(Team Maneger)
 • Sidharth Dahiya
 • Rohan Patel
 • Rishabh Rathi
 • Sri Vaishnav
 • Tanmay Prasad
 • Ashwin Sande
 • Yash Chhabra
 • Arshmeet Singh
 • Amit Karmakar
 • Dheeraj Nandhuri
 • Naman Gupta
 • Vyom Gautam
 • Tribhuvan Singh
 • Rishabh Bahuguna
 • Ritesh Tekriwal
 • Arjun Wadhwa
 • Rohan Gupta
 • Sehdev Sikka
 • Kamal Chaghla
 • Aditya Tiwary
 • Arsel Hasan